Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Náhradní plnění - pojmy a výpočet

Co je to náhradní plnění za zaměstnance se zdravotním postižením?

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ukládá zaměstnavateli (včetně státních institucí) s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4 %.

Za nesplnění této povinnosti je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat, ročně 2,5 násobek průměrné mzdy.

V případě, že sami nezaměstnáváte potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odebráním výrobků nebo služeb od organizací zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, např. od společnosti CAR CLUB s.r.o.

Příklad: V případě, že zaměstnáváte 25 osob, musíte buď:

 1. zaměstnat jednoho pracovníka se zdravotním postižením, nebo
 2. odebrat zboží či služby v hodnotě 176.253,- Kč bez DPH / rok od organizace, která může poskytovat náhradní plnění, nebo
 3. odvést do státního rozpočtu 62.948,- Kč (částky vychází z částek průměrné mzdy v národním hospodářství za období I.-III. Čtvrtletí roku 2014, platné pro rok 2015).

Způsob výpočtu náhradního plnění

(Výpočet náhradního plnění za kalendářní rok, uvedené údaje  jsou aktuální pro rok 2015)

Při výpočtu náhradního plnění se celkový objem plateb bez DPH za výrobky či služby odebrané ve sledovaném roce od organizace, která zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním postižení, vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí minulého kalendářního roku vyhlášené MPSV.

Orientační tabulka povinného podílu zaměstnanců – osob se zdravotním postižením (OZP) platná pro rok 2015:

Počet zaměstnanců 25 50 200 400
Počet osob ZPS (4%) 1 2 8 16
Roční odvod daně při nesplnění (v Kč) 62.948 125.896 503.584 1.007.168
Odebrání služeb - náhradní plnění (v Kč bez DPH) 176.253 352.506 1.410.024 2.820.048

Pozn.: Při výpočtu se vychází z průměrné měsíční mzdy za I. až III. čtvrtletí roku 2014 ve výši 25.179,- Kč.

Příklady způsobu výpočtu

V případě, že Váš průměrný přepočtený počet zaměstnanců (viz §15 vyhláška č. 518/2004) je pro letošní kalendářní rok 46, je Váš povinný podíl stanoven na 1,84 zaměstnance (4% z 46 je 1,84). Údaj se uvádí na 2 desetinná místa, neboť se jedná o podíl na celkovém fondu odpracovaných hodin.

Máte tedy zákonnou povinnost:

 1. zaměstnávat 1,84 osoby se zdravotním postižením, nebo
 2. odvést do státního rozpočtu do 15. února následujícího kalendářního roku částku odpovídající
  2,5 násobku průměrné měsíční mzdy stanovené za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku za každého zaměstnance. Průměrná mzda za I. až III. čtvrtletí 2014 = 25.179,- Kč                          2,5 × 25.179 × 1,84 zaměstnanci = 115.823,40 Kč. Máte tedy povinnost odvést do státního rozpočtu 115.824,- Kč, nebo
 3. odebrat zboží či služby od organizace, která může poskytovat náhradní plnění, a to v hodnotě sedminásobku průměrné měsíční mzdy 
  7 × 25.179 × 1,84 zaměstnanci = 324.306,- Kč bez DPH. Při odběru zboží nebo služeb od naší společnosti, která Vám může poskytnout náhradní plnění, splníte nejen zákonnou povinnost, ale peníze místo odvodu do státního rozpočtu využijete efektivněji na nákup potřebného materiálu, zařízení, či služeb.
 4. provést kombinaci možností uvedených v bodech a) až c).

V případě nesplnění této zákonné povinnosti hrozí pokuta až 1.000.000,- Kč.